Vertretungsplan Mittwoch, 27. September 2017

Klasse Stunde Fach
5

1.

6.

En

Ru

6a 3. Ge
6b

1.

2.

3.

MNT

Geo

Ma

7a

4.

5.

En

Klasse wird aufgeteilt( Aufgaben in En)

7b 2. En
8

2.

6./7.

Ge

Frz-Kurs: Ausfall

9a    
9b

1.

2.

3.

4.

Geo

Geo

Ge

Klasse wird aufgeteilt (Aufgaben in Ge)

10a   Wanderfahrt
10b   Wanderfahrt